Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, Pronoun - Đại từ bỏ nhập vai trò đặc trưng chính vì như vậy tín đồ học tập ngữ điệu đề xuất để ý kỹ cho nhiều loại tự này. Bài học hôm nay, IELTS Fighter đang giới thiệu mang đến các bạn hồ hết loại đại từ rất gần gũi, giải pháp áp dụng vào bài thi IELTS cũng tương tự bài bác tập để các bạn thực hành thực tế, học hành hiệu quả nhé. Nào hãy bắt đầu bài học kinh nghiệm thôi.

Bạn đang xem: đại từ là gì trong tiếng anh

I. 7 LOẠI ĐẠI TỪ PHỔ BIẾN

1. Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

Ngôi

Chủ ngữ

Tân ngữ

Số ít

Ngôi máy nhất

Ngôi đồ vật hai

Ngôi lắp thêm ba

I

You

He/She/It

Me

You

Him/Her/It

Số nhiều

Ngôi lắp thêm nhất

Ngôi thiết bị hai

Ngôi vật dụng ba

We

You

They

Us

You

Them

Ví dụ:

- She went to the buổi tiệc ngọt with her mother.

S (nhà ngữ của đụng từ)

- I gave sầu her a present on her birthday.

S O (tân ngữ thẳng của rượu cồn từ)

- My mom bought me a watch on my 20th birthday.

S O (tân ngữ gián tiếp của cồn từ)

He can’t live sầu without his smart phone.

S O (tân ngữ của giới từ)

2. Indefinite pronouns (Đại tự bất định)

some-

something, someone, somebody

Someone is knocking at the door.

any-

anything, anyone, anybody

Anyone can take part in the các buổi party.

every-

everything, everyone, everybody

Everybody needs air và water khổng lồ live sầu.

no-

nothing, no one, nobody

No one in our company works on Saturday.

Khác

all, one, none, another, each…

None of them was suitable for the job.

3. Possessive sầu pronouns (Đại tự snghỉ ngơi hữu)

Đại từ bỏ thu được ra đời từ bỏ tính trường đoản cú tải. Đại từ bỏ mua đứng độc lập, còn tính từ cài đặt đứng trước một danh từ / nhiều danh trường đoản cú.

Đại từ bỏ nhân xưng

Đại trường đoản cú slàm việc hữu

Tính từ sở hữu

I

mine

my

you

yours

your

he

his

his

she

hers

her

it

its

its

we

ours

our

they

theirs

their

Minh

Minh’s

Minh’s

Ví dụ:

Her handbag is much more expensive than mine.

(mine = my handbag => rời lặp từ)

*

4. Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

Đại từ nhân xưng

Đại từ bỏ bội nghịch thân

I

myself

you

yourself / yourselves

he

himself

she

herself

it

itself

we

ourselves

they

themselves

Ví dụ: You should do the homework yourself.

5. Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

Đại trường đoản cú dục tình được sử dụng trong mệnh đề quan hệ. (Đón hiểu bài bác Ngày 27: Mệnh đề quan tiền hệ)

Đại từ bỏ quan tiền hệ

Chức năng trong câu

Ví dụ

Who

Chỉ người: S, O

The girl who is wearing the red shirt is my neighbor.

Whom

Chỉ người: O

The people whom my parents are talking lớn are my relatives.

Which

Chỉ bạn với vật: S, O

Did she take my computer which I put on the table?

Whose

Chỉ tính sở hữu: N whose N

Mr. David, whose son has just achieved the first prize in the last Math competition, is very proud of what his son has done.

That

Chỉ người cùng vật: S và O

I love sầu eating fruits which are rich in vitamins.

6. Demonstrative sầu pronouns (Đại trường đoản cú chỉ định)

Đại từ hướng dẫn và chỉ định được có mặt tự những tính tự hướng đẫn. Đại trường đoản cú hướng dẫn và chỉ định chính là tính tự hướng dẫn và chỉ định đứng hòa bình, không có danh từ theo sau.

Xem thêm: Cis Công Nhận Vinschool Là Trường Gì, Gioi Thieu Ve Vinschool

Tính trường đoản cú chỉ định

Đại từ bỏ chỉ định

Đại tự hướng dẫn và chỉ định số nhiều

this

this

these

that

that

those

7. Interrogative pronouns (Đại từ nghi vấn)

Đại từ bỏ nghi vấn

Chức năng vào câu

Ví dụ

who

S, O

Who will cook lunch?

whose

S, O

Whose book did you borrow?

what

S, O

Which flight takes off first?

which

S, O

What kind of fast food vày you lượt thích to lớn eat?

II. LUYỆN TẬP

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng duy nhất cho mỗi câu sau đây.

1. I have sầu interviewed with twenty candidates for the vacant position, but _____ of them was actually a good fit.

A. mostB. neitherC. muchD. none

2. Oakland is about to lớn go bilingual, with two official languages, but _____ of them is English.

A. bothB. noneC. neitherD. either

3. On some computers there are keys which can have sầu as many as five sầu different functions _____.

A. eitherB. eachC. noneD. every

4. _____ argument could move sầu _____ man from this decision.

A. No / eitherB. Every / bothC. No / neitherD. Each / all

5. _____ Peter _____ Michael come here quite often but _____ of them gives us help.

A. Both / and / eitherB. Neither / nor / bothC. Both / & / neitherD. Either / or / all

6. He gave _____ of us advice about our present goals.

A. everyB. eachC. the wholeD. much

7. The Blues won the football match, but _____ players played well; In fact they _____ played quite badly.

A. each / eachB. neither of / bothC. all / allD. none of the / all

8. There were _____ people on the beach, so we weren"t completely alone.

A. a fewB. fewerC. fewestD. very little

9. The two brothers got up at 8:30 that day. _____ of them were tired, because _____ of them had slept well.

A. Both / neitherB. Neither / neitherC. Either / noneD. None / either

10. Everyone should have a checkup with the dentist _____ six months.

A. anotherB. eachC. everyD. all

Exercise 2: Điền đại từ tương thích vào vị trí trống.

1. My name is John. ……………………… am a French.a. I b. Me

2. My parents live in Thủ đô New York. We visit ……………………. often.a. they b. them

3. Let ……………………. help you drive the car.a. I b. me

4. Should ……………………. help you drive sầu the car?a. I b. me

5. Can …………… show me where ………………. can find a good khách sạn in this city?a. you, I b. you, me c. me, you

6. Jimmy should stay back after class. …………………. has volleyball practice.a. He b. Hlặng c. They

7. That book is ……………………… It is not ………………….a. my, your b. mine, yours c. my, yours

8. This is ……………………. bag. That is ………………..a. my, her b. my, hers c. mine, hers

9. We can go to lớn ………………… house or we can go to ………………..a. our, your b. our, yours c. ours, yours

10. My date is on 25th July & …………………. is on 1st August.a. her b. hers c. she

Exercise 3: Chọn giải đáp đúng để tạo nên thành một bài IELTS Speaking Part 1 hoàn chỉnh.

Do you often (like to) listen to lớn music? Or Do you likelisteningto lớn music?

So far I haven’t met (1-anyone/ everyone/ no one) who dislikes listening lớn music. However, when theworkloadis too heavy (2-it/ it is/ that) requires me tostay highly focused, music is ahuge distraction. Unlike (3-much/ more/ many) people who lượt thích listening to instrumental music because it highly benefits for (4-its/ his/ their) concentration & study, in my case the music makes (5-I/ myself/ me) feel instantly sleepy.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng nhất cho từng địa điểm trống nhằm hoàn thành bài bác IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.

Secondary School Attendance

2000

2005

2009

Specialist Schools

12%

11%

10%

Grammar Schools

24%

19%

12%

Voluntary-controlled Schools

52%

38%

20%

Community Schools

12%

32%

58%

The (1)…….illustrates the percentage of school children attending four different types of secondary school from 2000 to 2009. It is evident thatwhereas the community schools experienced a marked increase in the proportion of (2)………attending their institutionsover the period, the (3)………saw a corresponding decline.

To begin, the percentage of pupils in voluntary-controlled schools fell from just over half to lớn only 20% or one fifth from 2000 to 2009. Similarly, the relative sầu number of (4)……….in grammar schools -- just under one quarter -- dropped by half in the same period. As for the speciadanh sách schools, the relatively small percentage of pupils attending this type of school (12%) also fell, although not significantly.

Xem thêm: " Năng Động Tiếng Anh Là Gì ? Sự Năng Động In English With Contextual Examples

However, while the other three types of school declined in importance, the opposite was true in the case of community schools. In fact, while only a small minority of 12% were educated in these schools in 2000, (5)……figure increased khổng lồ well over half of all pupils during the following nine years.

1 . A. pie chart B. flow chart C. table2. A. those B. that C. this3. A. other B. others C. another4. A. child B. children C. childs5. A. these B. following C. this

ĐÁPhường ÁN

Exercise 1

1D 2C 3B 4A 5C 6B 7D 8A 9A 10C

Exercise 2

1A 2B 3B 4A 5A 6A 7B 8B 9B 10B

Exercise 3

1. anyone2. that3. many4. their5. me

Exercise 4

1C 2A 3B 4B 5C

Với chia sẻ kiến thức và kỹ năng cùng bài tập làm việc trên, chúng ta hãy nỗ lực hoàn thành bài xích tập để ghi lưu giữ tốt rộng. Hy vọng các bạn đã có được nhiều kỹ năng về Đại trường đoản cú, củng nuốm kỹ năng và kiến thức, nâng cao chuyên môn bạn dạng thân, giúp bài toán học IELTS được tốt hơn!


Chuyên mục: Blog